Gå til indhold

Forskningsstrategi

Se kontaktoplysninger
Forskningsstrategien "Forskning for bedre sundhed" for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse (2020-2023) er blevet til i samarbejde med vores forskningsråd, forskere, patient og pårørenderådet samt sygehusledelsen.

På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er der allerede mere end 100 medarbejdere, som gennem forskning bidrager til at løfte kvaliteten af de kliniske tilbud. Senest har forskerne, med mere end 108 internationale publikationer og en lang række oplæg i 2019 demonstreret, hvorledes de med ny viden bidrager til udvikling af høj kvalificeret behandling og fremme af patienternes sundhed. Denne viden skabes på baggrund af brede kliniske og akademiske samarbejder og inddrager i tiltagende omfang patientrepræsentanter.

Strategien "Forskning for bedre sundhed" knytter sig an til Region Sjællands politik for sundhedsforskning 2019-2022: Forskning på forkant, hvor et grundlæggende mål er, at vi sammen skaber nye resultater til gavn for alle i Region Sjælland.
Strategien for forskningen på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse for 2020-2023 skal understøtte målet om, at der i 2025 forventes at være ansat 10 professorer, 30 seniorforskere og 50 ph.d. studerende.

Mission

På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse skal der være et bredt samarbejde om, at føre klinisk relevant forskning af høj international kvalitet. Det forudsættes, at forskningen er en integreret del af klinikken, hvor kvalificering af praksis og udvikling af ny viden skal udfordre og inspirere hinanden. Via dette, integreres effektive og evidensbaserede løsninger i sygehusets hverdag, og der skabes inspiration til yderligere forskning.

Vision

Forskning på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse skal fremme et inspirerende og attraktivt fagmiljø, hvori sygehuset kan levere sundhedsydelser af højeste kvalitet til patienter og pårørende. Forskningen skal være med til, at styrke tilliden til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse blandt fagprofessionelle og borgere. Derfor skal sygehuset etablere et stærkt felt af forskere, der i fællesskab kan besvare både tværfaglige og tværsektorielle spørgsmål ved anvendelse af forskellige forskningsmetoder. Forskningen skal være med til at tiltrække og fastholde højt kvalificeret sundhedspersonale.

Alle forskningsprojekter skal være rettet mod en sikker implementering af relevante resultater i klinisk praksis. For at højne forskningens relevans og udbredelse skal patienter, pårørende, klinisk personale og organisatoriske beslutningstagere samarbejde med forskerne. Dette helt fra projekters idégenerering via formidling af resultater og når udvikling af klinisk praksis bliver en oplagt følge.

Forskningstemaer

Følgende temaer udgør kernen i forskningen på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse:

 • Forskning for patienter med kronisk sygdom eller multisygdom der behandles på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
  Ny viden skal sikre bedre tilbud til patienter med eksempelvis lungesygdomme, slidgigt, sukkersyge, hjertesygdomme. Der ses gerne, at der forskes i samarbejde på tværs af specialer
 • Videreudvikling og optimering af akutte og elektive patientforløb
  Forskningen skal bidrage til fremme af effektiv og sikker udredning, diagnosticering, behandling, pleje, rehabilitering og palliation i såvel korte, som længerevarende patientforløb. Desuden skal akutfunktionen på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse udvikles gennem forskning
 • E-Health
  Der skal afprøves og udvikles e-Health løsninger, der kan øge effektiv og sikker udredning, behandling, pleje og rehabilitering, der samtidig understøtter lige adgang til sundhedsydelser. Vi ønsker fortsat at være førende på dette område
 • Forskning i tværsektorielle patientforløb
  Der skal skabes viden om hvordan patientforløb, som strækker sig over flere sektorer, kan optimeres
 • Forskning der retter sig mod patient- og pårørende-perspektivet og dermed også det levede liv med sygdom, svækkelse eller mere generelle sundhedsudfordringer
  Der skal skabes mere viden om patient- og pårørendeperspektivet, for at optimere kommunikationen, behandlingstilbud og de fysiske rammer, så en personcentreret tilgang adresseres

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse vil fortsætte med, at prioritere mindst 1,5% af det samlede driftsbudget til at understøtte forskningen. Samtidig er det stadig ambitionen, at forskningen finansieres med mindst 50% støtte fra eksterne fonde.

Se forskningsstrategien i underskrevet PDF-format.

Kontakt

Adresse

Forskningsstøtteenheden

NSR Forskningshuset | Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Fælledvej 2F, Stuen

4200 Slagelse

Se kort

Find vej på Slagelse Sygehus

Ring til os

Charlotte Simonÿ | MVU-forskningsleder

Tlf. 25 60 34 62

Tlf. 25 60 34 62

Daniel Hägi-Pedersen | Lægelig forskningsleder

Tlf. 21 51 71 67

Tlf. 21 51 71 67

Karina Endahl | Udviklingskonsulent

Tlf. 25 15 68 09

Tlf. 25 15 68 09