Gå til indhold

Forskningsrådet

Se kontaktoplysninger
Forskningsrådet for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er nedsat af Sygehusledelsen. Rådet har en overordnet rådgivende funktion på forskningsområdet i forhold til Sygehusledelsen og Forskningsstøtteenheden.

Aktuelle medlemmer

Herunder kan man se, hvad rådet arbejder med, hvordan rådet er sammensat og hvor ofte det mødes. Hertil er der adgang til det fulde kommissorium for Forskningsrådet.

Formål

Forskningsrådet skal rådgive og arbejde for at styrke sundhedsforskningen på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Det sker, så der opnås ny viden, som kommer både patienter og personale til gavn. Forskningsrådets arbejde består også i at gøre Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse til en vigtig aktør på forskningsområdet lokalt, nationalt og gerne internationalt.

Opgaver

Forskningsrådet har til opgave at:

  • Understøtte Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse som voksende forskningsinstitution
  • Medvirke til at udarbejde og implementere hospitalets forskningsstrategi, herunder at konkretisere initiativer i forskningsstrategien, så disse let kan implementeres
  • Medvirke til implementering af og opfølgning på indsatsområderne i forskningsstrategien
  • Rådgive Sygehusledelsen blandt andet i forhold til forskningsfaglige og -strategiske spørgsmål samt udarbejdelse af indstillinger til Sygehusledelsen vedrørende anvendelse af forskningspuljen
  • Støtte kommunikation af forskningsresultater og synliggøre Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuses forskning, herunder:
    - Indgå i regionale bedømmelsesudvalg mv.
    - Medvirke til at formidle forskningsresultater
  • Bidrage til styrkelsen af det tværgående forskningssamarbejde internt på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og eksternt i forhold til regionale, nationale og internationale samarbejdspartnere
Sammensætning

Forskningsrådets sammensætning skal sikre at ovenstående opgave kan løftes med både en tilstrækkelig kvalitet og bredde. Det betyder at de forskellige faggrupper, alle i Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuses afdelinger, skal inddrages med henblik på at flest mulige interesser kan blive varetaget. Forskningsrådets størrelse skal være passende således, at der sikres beslutningsdygtighed.

Forskningsrådet består af aktive forskere, ledende og administrative medarbejdere fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, en repræsentant for Regionens Forskningsenhed og en repræsentant for Patient-Pårørende Rådet på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.

Mødefrekvens

Der afholdes møde i Forskningsrådet 3-4 gange årligt. Forskningsstøtteenheden varetager sekretariatsfunktion for Forskningsrådet og indkalder til møder, udarbejder dagsorden og referat.

Kontakt

Adresse

Forskningsstøtteenheden

NSR Forskningshuset | Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Fælledvej 2F, Stuen

4200 Slagelse

Se kort

Find vej på Slagelse Sygehus

Ring til os

Charlotte Simonÿ | MVU-forskningsleder

Daniel Hägi-Pedersen | Lægelig forskningsleder

Tlf. 21 51 71 67

Tlf. 21 51 71 67

Trine Egegaard | Forskningskonsulent

Tlf. 21 99 28 98

Tlf. 21 99 28 98